Documentatie Clavier+

Home
Clavier+
Documentation
EnglishDeutschFrançaisNederlands, BelgiëPortuguês brasileiroРусский

This documentation is not completely up-to-date. The English and French translations are more accurate.

Auteur Licentie Installatie Wat kan Clavier+ Hoe een sneltoets maken Voorwaarden voor sneltoetsen Acties van sneltoetsen van het teksttype De lijst sneltoetsen printen Configuratie file Commandolijn-opties Gekende problemen

Website van Clavier+

Auteur

Guillaume Ryder

Nederlandse vertaling: Paul Van Hees

Licentie

Clavier+ beschikt over de licentie GPLv3. Deze laat U toe dit programma gratis te gebruiken, te kopiëren en uit te delen, bij U of in het bedrijf.

Clavier+ wordt zonder enige waarborg bezorgd. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik ervan.

Op volgend adres is de volledige sourcecode van Clavier+ beschikbaar:
https://github.com/guilryder/clavier-plus

Installatie

Clavier+ is in 2 versies beschikbaar:

Indien U Clavier+ manueel, zonder installatie programma wil installeren:

  1. Zip file downloaden en uitpakken.
  2. Starten Clavier.exe.
  3. Indien U verlangt dat de sneltoetsen permanent bruikbaar zijn, start dan opnieuw Clavier.exe om het configuratie venster te openen en klik op Clavier+ lanceren bij het opstarten van Windows.

Om Clavier+ te verwijderen na een manuele installatie:

  1. In het configuratiescherm van Clavier+ indien nodig het hokje Clavier+ lanceren bij het opstarten van Windows.
  2. Verlaat Clavier+ met een druk op afsluiten.
  3. Delete de files van Clavier+.

Wat kan je doen met Clavier+

Clavier+ laat U toe om een actie te koppelen aan gelijk welke sneltoets. Deze acties kunnen zijn:

De sneltoetsen kunnen (praktisch) alle toetsen gebruiken. De Windows toets, naast de alt toets kan gebruikt worden samen met Ctrl, Alt en Shift. Daar de meeste programma’s deze toets zelden gebruiken zijn een aantal eenvoudige sneltoetsen beschikbaar: Ctrl + Win + A, Win + =, etc.

Clavier+ kan tevens de werking van speciale toetsen als F11 wijzigen. Men kan voor een veel voorkomende actie een één druk sneltoets koppelen.

Zo kan ook de werking van een sneltoets afhangen van de stand der wiptoetsen, te weten de toetsen die op het klavier kleine lichtjes hebben:caps lock, Num Lock, Scroll lock. Dit laat toe om bvb geaccentueerde hoofdletters te typen in plaats van cijfers als caps lock aan is.

Hoe een sneltoets maken

Start Clavier+: naast het uurwerk verschijnt een toetsenbord icoon: dit wijst er op dat Clavier+ gestart is, dus dat de sneltoetsen actief zijn. Klik op het icoon om het configuratievenster te openen. U kan dit venster vergroten indien te klein. In het bovendeel staat de lijst met bestaande sneltoetsen. Verschillende zijn als voorbeeld gemaakt.

Om een nieuwe sneltoets te maken, klik op de knop Toevoegen (en forme de +), en kies de sneltoets taak:

Dan verschijnt een dialoogvenster om de sneltoets te maken. Maak die sneltoets in de daartoe bestemde zone. Om te eindigen klik op OK.

Indien nodig wijzig de taak van de sneltoets in de onderste helft van de dialoogbox. Als de sneltoets tekst moet schrijven, zoals een beleefdheidsformule, controleer dat de optie Tekst schrijven aangevinkt is en voer dan de gewenste tekst in de onderliggende zone. Telkens de sneltoets ingedrukt zal worden wordt de tekst geschreven. Je kan de knop met een pijl gebruiken om speciale karakters in te voegen of het drukken van bepaalde toetsen te simuleren.

Als de sneltoets een programma moet opstarten of een website openen, vink dan die optie aan. Noteer het pad voor het programma of het webadres in de zone. Je kan op de kleine rechtersknop drukken om het het juiste pad te vinden. Met de knop Testen kan je nazien of het programma of de website correct zijn. Indien nodig druk op de knop Geavanceerde instellingen om het startrepertorium van het programma of de weergavemodus (vol scherm, venster, kleiner) te regelen.

Belangrijk: Vooraleer de sneltoetsen te testen moet je het venster Clavier+sluiten. Zolang het dialoogvenster open is zijn de sneltoetsen gedeactiveerd.

Voorwaarden voor sneltoetsen

Het gebruiken van sneltoetsen kan aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn. Als deze voorwaarden vervuld zijn zal de sneltoets werken. Als één of meerdere voorwaarden niet vervuld zijn zal Clavier+ de oorspronkelijke taak van de toets uitvoeren (van Windows of het gebruikte programma). Dit laat toe om aan dezelfde sneltoets verschillende taken te geven.

Opgelet! Mocht U verschillende taken voorzien voor dezelfde sneltoets let wel om elkaar uitsluitende voorwaarden te voorzien. In voorkomend geval zal een errormessage verschijnen voor de validatie. Voorbeeld: als je het kladblok wil associëren met Ctrl + X als de num lock geactiveerd is, en in het ander geval aan de calculator moet de voorwaarde zijn „Num Lock: moet gedeactiveerd worden” bij de tweede sneltoets. Inderdaad „Num Lock: geen voorwaarden” kan dubbelzinnig zijn met andere sneltoets, zoals Ctrl + X met als voorwaarde „Caps Lock: moet geactiveerd worden”.

Actieve programma

De actie van bepaalde sneltoetsen kan beperkt worden tot bepaalde programma’s. Dit laat toe in verschillende programma’s verschillende uitwerkingen te geven aan een sneltoets. Bij verstek worden de sneltoetsen geactiveerd voor „alle programma's uitgezonderd: geen”, dit is voor alle programma’s.

Je kan 2 types voorwaarden definiëren voor het actieve programma. De sneltoets kan werken in alle programma’s uitgezonderd die welke U aangeeft (exclusieve voorwaarde) of enkel voor bepaalde programma’s door U vermeld (inclusieve voorwaarde). Na de sneltoets gekozen te hebben begin dan met te bevestigen Activeren om.

Om vervolgens de programmalijst te definiëren onderworpen aan de voorwaarde klik op de zoeker (zwart op witte ondergrond) onderaan rechts. Houdt de muisknop ingedrukt en verplaats de zoeker op het gewenst programma (vb een venster van het kladblok of van de verkenner) de naam van het programma verschijnt links van de zoeker. Hernieuw dit voor elk programma dat je wil toevoegen.

Voor een bepaalde toetsen combinatie kan je verschillende sneltoetsen van het type enkel volgende programm's, definiëren op voorwaarde dat deze programma’s elkaar niet overlappen. Je kan in alle geval maar één sneltoets definiëren met alle programma’s uitgezonderd.

De sneltoetsen van het type enkel volgende programm's hebben voorrang op die met alle programma’s uitgezonderd. Als voor een eerste sneltoets beschreven wordt „enkel volgende programm's: notepad.exe” en voor een tweede sneltoets „alle programma’s uitgezonderd: geen” en het is dezelfde toetsencombinatie en dat je deze combinatie uitvoert in „kladblok” zal de eerste sneltoets taak uitgevoerd worden en niet de tweede.

Kanteltoetsen

De uitwerking van de sneltoets kan verschillend zijn naargelang de staat van de kanteltoetsen: caps lock, num lock, scroll lock. U kan een sneltoets instellen die bvb enkel actief zal zijn bij caps lock.

Klik daarvoor op de gewenste sneltoets in de lijst, of kies het en klik op het potloodje. In de Activatievoorwaarden je dan de condities voor elke kanteltoets. De conditie kan zijn: geactiveerd, gedeactiveerd of geen voorwaarden.

Acties van sneltoetsen van het teksttype

In de zone Tekst schrijven, kan je verschillende handelingen vastleggen:

Tekst schrijven

Het volstaat hier gewoon uw tekst te schrijven. Het commando (pijltje) van het menu laat toe tekens te schrijven die niet op het toetsenbord staan.

Tekst schrijven werkt niet met sommige programma’s. Dan kan je [|tekst toevoegen onderaan|] om Clavier+ te dwingen de tekst onderaan te schrijven (dit is trager en meer gelimiteerd).

Toetsenaanslag simuleren

Gebruik dit commando van het menu (pijltje) om de code die overeenkomt met de gewenste toetsenaanslag te typen. Dit is de naam van de combinatie van toetsen tussen haken; voorbeeld: [Ctrl+O].

Noteer dat het simuleren van een toetsenaanslag verschillende acties toelaat, zoals het klembord gebruiken (met Ctrl + C en Ctrl + V) of een commando in een menu (met Alt + letter).

Programma opstarten

Gebruik het commando Programma opstarten van het menu (pijltje) of typ het uit voeren commando tussen dubbele haken. Voorbeeld: om een tekst-file te openen en naar het einde te gaan:
[[notepad.exe C:\\foo.txt]][][Ctrl+End]

Deze schrijfwijze laat toe verschillende programma’s met dezelfde sneltoets te openen. Voorbeeld om kladblok en calculator te openen:
[[notepad.exe]][[calc.exe]]

De commandolijn kan variabelen bevatten tussen %, vb. explorer.exe %WINDIR% om de verkenner te openen op het Windows installatie directory. De variabele %CLIPBOARD% zal de tekst van het klembord weergeven. Om bvb de URL te openen die met Internet Explorer gekozen is:
[Ctrl+C][][[iexplore.exe %CLIPBOARD%]]

Synchroniseren

Mocht je verschillende taken doen gebeuren, kan het nuttig zijn hen tijd te laten voor uitvoering. Typ dan een paar haken: []. Zo zal er 100 milliseconden gewacht worden om dan het nieuwe actieve venster te vinden. Je kan ook het commando: [{Focus}] gebruiken die een betere controle van het uitstel regelt.

Dit laatste punt is heel belangrijk. Als je een toetsenaanslag simuleert die een nieuw venster opent (bvb.: Ctrl + O die het venster Openenaanduidt) en dat je daarna het typen van tekst simuleert (naam van de file bvb) dan moet je aan Clavier+ zeggen om die tekst in het nieuwe venster te typen:
[Ctrl+O][]foo.txt[ENTER]

Zelfde bemerking als je een programma start. Dan moet je aan Clavier+ vragen om zich opnieuw te positioneren in het nieuwe venster, meestal die van het gestarte programma:
[Ctrl+C][[notepad.exe]][][Ctrl+V]
Deze sneltoets kopieert de geselecteerde tekst in het klembord, start het kladblok en plakt de tekst. De [] zijn heel belangrijk, het geeft aan dat Clavier+ de tekst in het nieuw venster moet plakken, ttz. in het kladblok dat net geopend werd.

Bijzondere commando’s uitvoeren

Het menu pijltje toont de commando’s die kunnen gebruikt worden:

[{Wait,duur}]
Een pauze van de aangeduide duur in milliseconden.
[{Focus,uitstel,venster}]
Detecteren om het actief venster te veranderen. De parameters zijn facultatief.

Indien „niet leeg” is uitstel het aantal milliseconden te wachten voordat het nieuw venster geopend wordt. Het kan nuttig zijn voldoende tijd te laten zodat het venster opent vooraleer er tekst in te schrijven. Als uitstel niet gespecificeerd is wordt de wachttijd nul.

Als venster leeg is, dan zal Clavier+ het nieuw actief venster vinden. De volgende toetsdrukken zullen naar dat venster gestuurd worden. Dit is nuttig als de toetsdrukken een nieuw venster toont waarin moet geschreven worden. Voorbeeld:
[{Focus}] of [{Focus,200}]

Als venster niet leeg is dan zal Clavier+ het eerste venster met de aangeduide naam. Deze naam kan wildcards * en ?. bevatten. Een backslash moeten gebruikt worden om de komma te vermijden. Voorbeeld:
[{Focus,50,* - Microsoft Word}] ou [{Focus,,Titel\, subtitel}]

Bij verstek wordt de sneltoets gestopt als het venster niet gevonden wordt. Om de sneltoets toch verder te laten werken, zelfs als het venster niet gevonden wordt, voeg een uitroepteken ! voor de naam van het te zoeken venster. Om echter een venster te zoeken. Waarvan de naam met ! begint moet je 1 backslash plaatsen. Voorbeeld:
[{Focus,0,*Internet Explorer}][Alt+F4] verlaat het eerste venster van Internet Explorer maar doet niets als Internet Explorer niet geopend is.
[{Focus,0,!Foo*}]Bar schrijft Bar in het venster Foo, of in het actieve venster als dit venster niet bestaat.
[{Focus,0,\!Warning!}] activeert een venster met de naam !Warning!.

Noteer dat [{Focus,100}] gelijkwaardig is aan [].

[{Copy,tekst}]
Bedoelde tekst in klembord kopiëren. Opgelet! Dit commando is volledig los van de sneltoets Ctrl + C die de geselecteerde tekst naar het klembord kopieert. Als U later de combinatie Ctrl + V gebruikt, laat dit toe om heel snel lange teksten te schrijven, of meermaals dezelfde tekst te schrijven. Volgend voorbeeld schrijft 5 maal dezelfde tekst:
[{Copy,Een hele reeks woorden. }][Ctrl+V][Ctrl+V][Ctrl+V][Ctrl+V][Ctrl+V]
[{MouseButton,code}]
Een actie op de muisknoppen simuleren. code specificeert de uit te voeren actie. Dit bestaat uit één of twee letters. De eerste, verplicht, duidt bedoelde knop aan: L = linker knop, M = middelknop, R = rechter knop. De tweede, facultatief geeft de uit te voeren actie: D = knop drukken, U = loslaten. Bij gebrek aan een tweede letter wordt de knop ingedrukt en losgelaten: dit is een klik. Om bvb met de linkerknop een dubbele klik te doen:
[{MouseButton,L}][{MouseButton,L}]
[{MouseMoveTo,x,y}]
De muiscursor naar positie (x,y) brengen. Dit in pixelpunten t.o.v. de linker bovenhoek van het scherm. Voorbeeld: heb je een schermresolutie 1024 × 768, zal volgend commando de cursor naar de rechterbovenhoek brengen:
[{MouseMoveTo,1023,0}]
[{MouseMoveToFocus,x,y}]
De muiscursor naar positie (x,y) brengen. Dit in pixelpunten t.o.v. de linker bovenhoek van het actief venster. Om bvb de muis op het systeemmenu van het actieve venster te brengen:
[{MouseMoveToFocus,8,8}]
[{MouseMoveBy,dx,dy}]
De muiscursor verplaatsen ten opzichte van zijn huidige plaats. dx en dy specificeren respectievelijk de horizontale en verticale verplaatsings afstand. Positief voor een verplaatsing naar rechts (resp naar onder). Voorbeeld om de muis 10 pixels naar links en 3 naar onder te verplaatsen:
[{MouseMoveBy,-10,3}]
[{MouseWheel,rolbewegingen}]
Een actie simuleren op het muiswiel. rolbewegingen duidt het aantal draaien die moeten gesimuleerd worden. Een positief getal om naar beneden te simuleren negatief naar boven. Om 2 plaatsen naar boven te schuiven:
[{MouseWheel,-2}]

Speciale karakters

Mocht je één van deze tekens moeten inlassen: \, [, ], {, } of |, moet je die door een backslash laten voorafgaan. Voorbeeld:
Dit is een gewone haak: \[, dit is één enkel backslash: \\
Het menu met een pijltje geeft de lijst met speciale karakters.

Je moet voor elke speciale karakter een backslash typen in elke sneltoetsbeschrijving. Ook in de speciale tags voor toetsen of programma’s:
[[notepad.exe document\[1\].txt]] om de file document[1].txt met het kladblok te openen

De lijst sneltoetsen printen

In het Clavier+ venster klik op de knop Lijst kopiëren. Zo wordt de lijst met sneltoetsen in het klembord geplaatst, je kan het dan in het programma van uw keuze plakken om het te printen. Als je Word gebruikt kan het in tabel: start Word, plak de lijst met Ctrl + V, kies deze met Ctrl + A, en klik daarna op een tabel invoegen.

Configuratiefiles

Normaal gebruikt Clavier+ één enkele configuratiefile om zijn parameters te stockeren: Clavier.ini, dat zich in hetzelfde repertorium als het programma bevindt. Het programma slaat niets op in de registerbase, uitgezonderd: Clavier+ lanceren bij het opstarten van Windows.

Meerdere configuratiefiles

Indien je verschillende stellen sneltoetsen wenst te gebruiken dan kan je verschillende configuratiefiles maken en deze opladen die U past. Een configuratiefile kan geladen worden zonder Clavier+ opnieuw te starten.

Het menu van Clavier+, met rechtersmuisklik op de icoon van Clavier+ naast de klok, stelt verschillende commando’s voor:

Bij het opstarten van Clavier+ kan je ook met de optie /load of /merge van de commandolijn een file laden. Dit laat o.a. toe een configuratiefile te veranderen via een sneltoets door aan volgende commandolijn van Clavier+ een sneltoets te koppelen:

clavier.exe /load foo.ini

Syntaxis van de configuratiefiles

Ziehier het formaat van de configuratiefile als je ineens verschillende sneltoetsen wil toevoegen:

Globale parameters
Parameters voor de eerste sneltoets
-       (de lijn is bijna leeg, bevat enkel een streepje)
Parameters van de tweede sneltoets
-
...

Als een configuratiefile voor dezelfde sneltoets verschillende definities bevat, dan zal Clavier+ enkel de eerste overnemen. De dubbele definities die volgen worden genegeerd. Als je bepaalde gewijzigde definities van sneltoetsen met kopieer-plakken plaats dan de nieuwe configuratie in het begin van de file.

Globale parameters

Language=Nederlands (België)
Size=breedte,hoogte,vergroot,icoon verbergen
Columns=breedte 1,breedte 2,breedte 3,breedte 4
Sorting=nummer kolom
Size
breedte,hoogte: grootte van het configuratievenster, in pixels.
vergroot: 1 als het venster heel het scherm inneemt, 0 in het andere geval.
icoon verbergen: 1 om de icoon van Clavier+ naast het uurwerk te verbergen, 0 om ze zichtbaar te laten.
Columns
Geeft de breedte van de kolommen van het configuratievenster, uitgezonderd de laatste. Elke breedte is een percentage ten opzichte van de totale lijstbreedte. Zij worden door komma’s gescheiden en de laatste kolom neemt het overschot.
Sorting
Geeft het nummer aan van de kolom gebruikt om de lijst te sorteren. 0 voor de eerste, 1 de tweede, enz.

Parameters van de sneltoetsen

Shortcut=opeenvolging van toetsen
Code=codenummer van de toets (intern gebruikt door Clavier+)
DistinguishLeftRight=0 of 1
Description=tekst van de omschrijving
Text=de tekst die getypt moet worden bij gebruik van de sneltoets
>Bijkomende lijn
>Andere bijkomende lijn
...
Command=programma dat gestart wordt als de sneltoets gedrukt wordt
Directory=opstartmap
Window=venster modus van het te starten programma
Programs=lijst van de programma’s
AllProgramsBut=lijst van de programma’s
CapsLock=voorwaarde
NumLock=voorwaarde
ScrollLock=voorwaarde
UsageCount=aantal

Noteer dat het teken > noodzakelijk is voor bijkomende lijnen in het veld Text=.

De opties Text enerzijds en Command, Directory, en Window sluiten elkaar uit: een sneltoets kan niet tegelijk een tekst schrijven en een programma starten.

Shortcut
Tekstvoorstelling van de toetsen met hetzelfde formaat als in het opmaakvenster.
Code
Numerieke voorstelling van de sneltoets. Clavier+ genereert deze code als hij er niet in slaagt het veld Shortcut te interpreteren (voorbeeld als een update van Windows de namen van de toetsen wijzigde).
DistinguishLeftRight
Geeft aan of Clavier+ speciale toetsen links of rechts van het toetsenbord moet onderscheiden. Als deze parameter op 1 staat dan worden de toetsen Ctrl, Alt, Shift en Win links op het toetsenbord beschouwd als verschillend van die rechts. Dit laat het maken van meerdere sneltoetsen toe. Als deze parameter op 0 staat (normale waarde) dan wordt enkel rekening gehouden met de naam van de toetsen.
Directory (enkel in commando mode)
Opstartmap van het commando. Als geen directory voorzien is lanceert Clavier+ het programma in het uitvoerbare bestand.
Window (enkel in commando mode)
Grootte van het venster van het gestarte programma, kan zijn: Normal, Minimized, Maximized.
Programs, AllProgramsBut (het één of het ander)
Voorwaarde voor het activeren van de sneltoets: lijst van de programma’s waarin de sneltoets actief is (Programs) of niet actief (AllProgramsBut). De programma’s worden door een puntkomma gescheiden en hebben geen pad: enkel naam, met extensie.
CapsLock, NumLock, ScrollLock
Aanwezig, bepalen zij activatievoorwaarden van de sneltoets. Mogelijke waarden: None (bij verstek), Yes en No.
UsageCount
Aantal keren dat de toets gebruikt werd sinds de creatie ervan.

Commandolijn-opties

Clavier+ aanvaardt volgende parameters in de commandolijn:

/launch
Clavier+ starten en in achtergrond laten werken. Het configuratievenster wordt niet getoond.
/settings
Clavier+ zo nodig in achtergrond laten werken, daarna het configuratievenster tonen.
/menu
Clavier+ zo nodig in achtergrond laten werken, daarna het menu tonen. Het menu kan ook zichtbaar worden door met de rechter muisknop te drukken op het icoontje van Clavier+ naast het uurwerk.
/quit
Clavier+ in stilte verlaten. Indien Clavier+ niet gestart is, niets doen.
/addtext
Het venster om de sneltoets voor tekst-toevoeging tonen. Zo nodig wordt Clavier+ op de achtergrond geopend en het configuratievenster getoond.
/addcommand
Het venster voor sneltoets programma starten tonen. Zo nodig wordt Clavier+ op de achtergrond geopend en het configuratievenster getoond.
/load configuratiefile.ini
Indien Clavier+ niet opgestart is, het lanceren met de gespecificeerde configuratiefile. Indien Clavier+ reeds gestart is, een nieuwe configuratiefile laden. De filenaam moet tussen aanhalingstekens indien het spaties bevat, voorbeeld: clavier.exe /load "Sneltoetsen Internet.ini"
/merge configuratiefile.ini
Indien Clavier+ nog niet actief is, het starten en de gespecificeerde file samensmelten met de normale of zo nodig met de file door /load, genoemd. Indien Clavier+ reeds actief is de aangeduide file met de huidige versmelten. De sneltoetsen die conflicten of onduidelijkheden zouden veroorzaken worden niet toegevoegd.
/sendkeys "text"
Het indrukken van toetsen simuleren. De tekst volgt de hierboven vermelde syntaxis. Deze optie laat bvb toe tekst te schrijven met een dubbel klik op een Windows sneltoets, of bij het opstarten van Windows of nog door het kiezen van een commando in het menu van de verkenner. De aanhalingstekens en de backslash moeten voorafgegaan worden door een back slash voorbeeld: clavier.exe /sendkeys "Hier een \"woord\" tussen aanhalingstekens en één enkele \\ backslash"

Indien Clavier+ zonder voorwaarden gestart wordt zal zijn gedrag afhangen van het feit of Clavier+ reeds actief was. In dien niet wordt Clavier+ in stilte gelanceerd. Zo ja dan start Clavier+ niet opnieuw maar wordt het configuratievenster getoond. Dit laat toe de opties van Clavier+ te gebruiken indien het icoontje niet zichtbaar is.

Gekende problemen

Niet beschikbare sneltoetsen

Bepaalde speciale toetsen kunnen niet gebruikt worden:

Prtsc
Pause
F12

De speciale toetsen „Volume verhogen”, enz. worden gedeeltelijk ondersteund. Men kan sneltoetsen maken die ze gebruiken en zelfs de oorspronkelijke taken veranderen. De actie van deze toetsen, merkwaardig genoeg, werken als men er op drukt in het dialoogvenster Toevoegen. Daarenboven verschijnen zij als een nummer (voorbeeld: #183) want Windows heeft geen methode om een naam te vinden voor die toetsen.

De Windows sneltoetsen kunnen niet gewijzigd worden. Windows 8 in het bijzonder behoudt de meeste sneltoetsen van het type: Win + letter en Win + cijfer. De documentatie Microsoft geeft de lijst weer van deze sneltoetsen.

Af te raden sneltoetsen

Standaard wordt in Windows de sneltoets Alt + Shift links gebruikt om de taal van het toetsenbord te veranderen. Het is dus sterk aangeraden het type sneltoets Alt + Shift + toets niet te gebruiken want je zou, zonder het te willen, de taal van het toetsenbord kunnen wijzigen

Gedeeltelijk onverenigbare programma’s

Met bepaalde programma’s kan Clavier+ problemen ondervinden, o.a. voor het typen van teksten en het simuleren van toetsen tikken:

Herhaling

Het is niet mogelijk bepaalde sneltoetsen te herhalen zonder alle speciale toetsen (Ctrl, Alt, enz.) van de sneltoets los te laten en opnieuw te drukken. Voorbeeld als je aan de toetsen Ctrl + A en Ctrl + B acties toegewezen hebt, dan kan je niet om die acties na elkaar uit te voeren Ctrl + A indrukken en dan A loslaten en B drukken. Je moet Ctrl + A indrukken, alle toetsen lossen en Ctrl + B indrukken.

Deze beperking bestaat omdat Clavier+ de sneltoetsen die toetsenaanslag simuleren of programma’s starten de speciale toetsen moet loslaten zodat sneltoetsen niet verward raken of dat het gestarte programma zou zien dat een speciale toets ingedrukt is. Voorbeeld als Ctrl + A gekoppeld is aan [Alt + B], moet Ctrl losgelaten worden, anders wordt Ctrl + Alt + B gesimuleerd in de plaats van Alt + B. Om technische redenen kan Clavier+ niet merken of de gebruiker de speciale toetsen al dan niet losliet voor het einde van de sneltoetsenslag en of hij ja dan neen deze opnieuw moet indrukken om de herhaling van de sneltoets toe te laten. Bij twijfel en om rare handelingen te vermijden oordeelt hij van niet.

Home
Clavier+
Documentation